Aktieägarna i Rättvik Arena AB kallas härmed till bolagsstämma den 25:e maj 2020 kl.16.00, på Dalhallas kontor, Stationshuset, Riksvägen 40, RÄTTVIK

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för stämman.
Anmälan görs via email info@rattvikarena.se, alternativt via telefon 0248-797952.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkänna förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av
  a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
 10. Beslut om nyemission enligt bifogat förslag från styrelsen
 11. Övriga ärenden

Rättvik 2020-05-06

Rättvik Arena AB Styrelsen

Förslag till beslut om nyemission i Rättvik Arena AB

Styrelsen i Rättvik Arena AB föreslår till Bolagsstämman att besluta om nyemission av aktier i syfte att tillföra Bolaget en emissionslikvid om SEK 10.000.000. Följande villkor skall gälla i nyemissionen:

 1. Aktiekapitalet skall höjas med SEK 10.000.000 från SEK 10.000.000 till SEK 20.000.000.
 2. Antalet aktier som ges ut är 20.000 st.
 3. De nya aktierna emitteras till en kurs av 500kr/aktie.
 4. Endast befintliga aktieägare har rätt att teckna de nya aktierna.
 5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier skall vara 2020-05-25.
 6. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från 2020-05-27—2020-06-10, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
 7. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.
 8. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 9. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till deras teckning. Av praktisk hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
 10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Ett beslut i enlighet med ovanstående ryms inom nuvarande Bolagsordning och kräver ingen ändring i denna.

Rättvik 2020-05-05
Styrelsen för Rättvik Arena AB