Aktieägarna i Rättvik Arena AB kallas härmed till bolagsstämma den
8:e maj 2019 kl.16.00, på Dalhallas kontor, Stationshuset, Riksvägen 40, 79532 RÄTTVIK

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för stämman.

Anmälan görs till Dalhallas Kansli, 0248-797950 (10.00 – 12.00 vardagar) eller via email info@dalhalla.se

Förslag till dagordning

1.              Val av ordförande vid stämman
2.              Upprättande och godkännande av röstlängd
3.              Val av en eller flera justeringsmän
4.              Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.              Godkänna förslag till dagordning
6.              Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.              Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
8.              Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9.              Val av
a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
10.            Övriga ärenden

Rättvik 2019-04-16

Rättvik Arena AB
Styrelsen