Aktieägarna i

Rättvik Arena AB

kallas härmed till bolagsstämma den 24:e maj, 2016 kl.17.00,

på Dalhallas kontor, Stationshuset, Riksvägen 40, 79532 RÄTTVIK

 

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken på dagen för stämman.

Anmälan görs till Dalhallas Kansli, 0248-797950 (10.00 – 12.00 vardagar) eller via email info@dalhalla.se

 

 

Förslag till dagordning

 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkänna förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
 8. a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av
 13. a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 14. b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
 15. Övriga ärenden

 

 

Rättvik 2016-05-04

 

Rättvik Arena AB

Styrelsen